Triển khai Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2017 trong ngành điện tử

27/04/2017

Dự án “Cải thiện số lượng và chất lượng việc làm thông qua các phương thức thực hành lao động có trách nhiệm trong ngành điện tử tại Việt Nam” của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) có mục đích khuyến khích các doanh nghiệp đa quốc gia trong ngành điện tử tại Việt Nam đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua các phương thức thực hành lao động có trách nhiệm, tạo nên sự phát triển bền vững và toàn diện của ngành công nghiệp điện tử, được ba bên tại Việt Nam cam kết thực hiện. Một trong những hoạt động trong khuôn khổ dự án là thiết kế và thực hiện chiến dịch Thanh tra lao động.

Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 trong ngành điện tử được triển khai trên địa bản cả nước từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2017 với mục đích “Nâng cao nhận thức và tăng cường tuân thủ Pháp luật lao động của người sử dụng lao động, người lao động và của toàn xã hội, qua đó, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại nơi làm việc, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững” và yêu cầu “việc tổ chức Chiến dịch phải đảm bảo thống nhất về nội dung, cách thức tiến hành ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó, tập trung vào hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người lao động và người sử dụng lao động”.

Hội thảo tập huấn triển khai chiến dịch thanh tra lao động năm 2017

Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 bao gồm các hoạt động:

- Hoạt động tuyên truyền: Tổ chức Lễ phát động Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017. Tổ chức Hội thảo ba bên. Tổ chức tuyên truyền cho doanh nghiệp điện tử về nội dung của chiến dịch và việc thực hiện các quy định của Pháp luật lao động. Tuyên truyền qua tờ rơi, áp phích, sổ tay và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Hoạt động thanh tra: Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH tổ chức Hội thảo tập huấn triển khai chiến dịch. Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH và Thanh tra Sở Lao động-TB&XH các tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật lao động tại các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp điện tử.

- Hoạt động giám sát, tổng kết: Sau khi kết thúc chiến dịch, Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH tổng hợp, xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp điện tử.

ANH TUẤN - THANH TRA SỞ

Các tin đã đưa ngày: