Chiến dịch Thanh tra lao động năm 2016 trong lĩnh vực xây dựng

26/04/2016

Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016 trong lĩnh vực xây dựng được triển khai trên địa bản cả nước từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2016 với mục đích hướng tới: Cải thiện tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật và tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động, qua đó, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động; Hướng dẫn và đẩy mạnh nhận thức của người lao động và người sử dụng lao động về tuân thủ pháp luật và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; Mở rộng phạm vi ảnh hưởng của hệ thống thanh tra lao động đối với việc tuân thủ pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, các công trường xây dựng; Nắm bắt tình hình thực tế về tuân thủ pháp luật lao động và những bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục; Nâng cao năng lực cho thanh tra viên lao động ở cấp trung ương và địa phương về cách tiếp cận phòng ngừa trong thanh tra và kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn và kỹ năng thanh tra dựa trên bảng kiểm.

Chiến dịch thanh tra lao động năm 2016 bao gồm ba các hoạt động:

- Hoạt động tuyên truyền: Nhằm trang bị cho người sử dụng lao động, người lao động những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, qua đó nâng cao nhận thức về việc tuân thủ pháp luật, cải thiện điều kiện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

- Hoạt động thanh tra: Thực hiện thanh tra tại các công trình xây dựng, các doanh nghiệp là nhà thầu thi công các công trình xây dựng nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn, hướng dẫn doanh nghiệp, thực hiện các biện pháp chấn chỉnh việc tuân thủ tại nơi làm việc và tiến hành xử lý những vi phạm nghiêm trọng gây mất an toàn, vệ sinh lao động.

- Hoạt động giám sát, tổng kết: Thanh tra Bộ Lao động-TB&XH kết hợp với các đối tác ba bên giám sát chặt chẽ quá trình triển khai chiến dịch ở các địa phương và chủ trì việc tổng kết, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc chiến dịch.

Công tác thanh tra tập trung vào 12 nội dung trọng điểm như: Thời giờ làm việc, làm thêm giờ; Tiền lương; Xây dựng nội quy, quy trình và biện pháp làm việc đảm bảo an toàn; Phương tiện bảo vệ cá nhân; Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tổ chức mặt bằng xây dựng; Sử dụng xe máy thi công xây dựng; Sử dụng gián giáo, giá đỡ; Sử dụng điện và các thiết bị điện; Công tác cốp pha, cốt thép và bê tông; Công tác hàn; Công tác hoàn thiện.

Nguyễn Anh Tuấn- Thanh tra Sở

Các tin đã đưa ngày: