CHI TRẢ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG, TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI THÁNG 4,5 NĂM 2020 TRONG THỜI GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

07/04/2020

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 07/4/2020 UBND tỉnh có công văn số 2496/UBND-VX1 V/v chi trả trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội tháng 4,5/2020 trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 gửi các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công và trợ cấp Bảo trợ xã hội tháng 4,5 năm 2020 vào cùng một kỳ chi trả; thời gian chi trả từ ngày 16/4/2020, xong trước ngày 30/4/2020.

UBND tỉnh đã giao Sở Lao động – TB&XH và Bưu điện tỉnh:

Tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công và trợ cấp Bảo trợ xã hội đúng chính sách, chế độ, đảm bảo an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong thời gian phòng chống dịch Covid-19;

Chi trả tại nhà cho người hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi Người có công và trợ cấp Bảo trợ xã hội (theo địa chỉ người hưởng) trên địa bàn xã, phường, thị trấn; không tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

Chi trả tại Bưu cục đối với những trường hợp có nhu cầu nhận trợ cấp ưu đãi Người có công và trợ cấp Bảo trợ xã hội tại các bưu cục. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm sắp xếp, bố trí thời điểm chi trả thích hợp để đảm bảo an toàn phòng dịch theo đúng quy định;

Đối với người hưởng nhận trợ cấp ưu đãi Người có công và trợ cấp Bảo trợ xã hội qua ATM: Thực hiện chuyển đầy đủ cả 2 tháng 4,5/2020 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo đúng quy định hiện hành;

Đối với người hưởng phải cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, Sở Lao động – TB&XH có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng tại bưu cục sau khi hết thời hạn cách ly.

Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã, phường, thị trấn bố trí lực lượng thông báo, phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cơ quan Bưu điện trong công tác chi trả và thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh thôn xóm… về những thay đổi trong chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công và trợ cấp Bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch; hỗ trợ trong việc cung cấp danh sách các gia đình thuộc diện cách ly và xác minh địa chỉ người hưởng trên địa bàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Các cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Lao động – TB&XH, Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên truyền, truyền thông tới người dân về phương thức tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công và trợ cấp Bảo trợ xã hội trong thời gian phòng, chống dịch để người dân nắm bắt thông tin, thực hiện nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong thời gian phòng, chống dịch.

Dương Thị Thuỷ, phòng NCC

 

Các tin đã đưa ngày: