XÂY DỰNG QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA NĂM 2020

21/05/2020

Ngày 29/4/2020 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND về việc xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2020 cụ thể như sau:

1. Đối tượng vận động xây dựng Quỹ các cấp:

Các đối tượng vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" bao gồm: Công dân Việt Nam làm việc tại: Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị  - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; Các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và công an nhân dân; doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế Việt Nam; Cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Quốc tế tại Việt Nam; Cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác; Người Việt Nam làm việc, học tập và sinh sống ở nước ngoài; Người làm nghề tự do; Các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam.

Các đối tượng không thuộc diện được vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa": Người dưới 18 tuổi; trên 55 tuổi đối với nữ và trên 60 tuổi đối với nam; Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; Người tàn tật theo quy định của Pháp luật về người tàn tật; Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội; Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp, trung cấp nghề và các trung tâm dạy nghề, lớp dạy nghề.

Đối tượng quy định vận động đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" quy định cho các cấp tỉnh, huyện, xã như sau:

* Cấp tỉnh:

Những người làm việc tại: Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp tỉnh; Cơ quan quân sự và công an cấp tỉnh; Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do các cơ quan cấp tỉnh quản lý; Cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục, đào tạo, khoa học, thể dục thể thao và các ngành sự nghiệp khác thuộc địa bàn cấp tỉnh; Các doanh nghiệp do cấp tỉnh trực tiếp quản lý.

* Cấp huyện:

Những người đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội cấp huyện; Cơ quan Quân sự và Công an huyện; Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do cơ quan cấp huyện trực tiếp quản lý; Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cấp huyện.

* Cấp xã:

Vận động đối với những người sống, làm việc, học tập trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý.

Đối tượng thuộc diện vận động, đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thì không thuộc diện đóng góp Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cấp xã.

2. Mức vận động:

Căn cứ tình hình thực tế điều kiện kinh tế của nhân dân trong tỉnh, Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh quy định mức vận động đóng góp tối thiểu như sau:

- Đối tượng vận động đóng góp xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" là cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, công nhân trong các doanh nghiệp thì mức vận động tối thiểu là một ngày lương.

- Cán bộ cấp xã, phường, thị trấn hưởng trợ cấp mức vận động tối thiểu là 30.000 đ/người.

- Đối tượng vận động là những người làm việc, lao động nông nghiệp thì mỗi lao động đóng góp tối thiểu là 10.000đ/người.

- Các đối tượng khác không thuộc các đối tượng nói trên thì mỗi người đóng góp tối thiểu là 15.000 đ/người.

3. Thời gian tổ chức thực hiện:

Vận động xây dựng Quỹ năm 2020 được thực hiện từ ngày 04/5/2020. Thống nhất mở đợt chỉ đạo tập trung thành chiến dịch từ ngày 10/5/2020 đến hết ngày 30/8/2020 trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Chỉ tiêu vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020: Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh giao chỉ tiêu vận động thu quỹ năm 2020 đối với Quỹ các cấp, cụ thể như sau:

                                                                                                         Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT

Đơn vị

Quỹ cấp xã

Quỹ cấp huyện

Quỹ cấp tỉnh

Cộng

1

Huyện Bình Xuyên

150

100

 

250

2

Huyện Lập Thạch

170

90

 

260

3

Thị xã Phúc Yên

150

70

 

220

4

Huyện Tam Dương

150

150

 

300

5

Huyện Tam Đảo

100

60

 

160

6

Huyện Vĩnh Tường

-

-

-

-

7

Thành phố  Vĩnh Yên

150

70

 

220

8

Huyện Yên Lạc

300

150

 

450

9

Huyện Sông Lô

100

80

 

180

10

Ban quản lý Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh

 

 

500

500

Tổng cộng:

1.270

770

500

2.540

 

Nguyễn Hồng Thịnh - Phòng Người có công

Các tin đã đưa ngày: