CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH TUỔI NGHỈ HƯU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2020

24/11/2020

Ngày 18/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Nghị định này quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ  ngày 01/01/2021. Đối tượng áp dụng là người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động;  Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Theo quy định của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

          Nghị định cũng quy định cụ thể các trường hợp được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP: (1) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành; (2) Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo danh mục do Bộ trưởng Lao động-TB&XH ban hành), bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021; (3) Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; (4) Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

Độc giả quan tâm có thể tra cứu Nghị định 135/2020/NĐ-CP tại website của Chính phủ http://vanban.chinhphu.vn./.

Đỗ Thị Mai Lộc - Phòng Lao động-TL-BHXH

 

Các tin đã đưa ngày: