Lãnh đạo Sở (01/03/2021)

Lãnh đạo Sở

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP, BÀN GIAO TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC (08/02/2018)

Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;

Chức năng, nhiệm vụ (01/06/2016)

Chức năng, nhiệm vụ

Giới thiệu chung (18/07/2014)

Các tin đã đưa ngày: