Một số điểm mới của Luật Cán bộ, công chức

19/07/2021

Ngày 25-11-2019, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CBCC) số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12. Theo đó, một số điểm mới của Luật CBCC được sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau:

1. Thu hẹp đối tượng là công chức

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC thì công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an Nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Như vậy, khái niệm mới không còn đối tượng công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Bổ sung thêm 1 loại công chức theo ngạch

Căn cứ vào lĩnh vực ngành, nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, công chức được phân loại theo 4 ngạch công chức tương ứng (gồm: Loại A gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; loại B gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; loại C gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương; loại D gồm những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên).

Tuy nhiên, theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC thì bổ sung thêm 1 loại công chức theo ngạch, đó là ngạch khác theo quy định Chính phủ.

3. Bổ sung quy định về phương thức tuyển dụng công chức

Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển theo Luật CBCC thì Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CBCC có quy định thêm về việc tiếp nhận công chức không qua thi tuyển, xét tuyển. Theo đó, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp sau đây:

- Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập;

- CBCC cấp xã;

- Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu nhưng không phải là công chức;

- Tiếp nhận để bổ nhiệm làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với người đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức vụ, chức danh quản lý khác theo quy định của Chính phủ trong doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; người được tiếp nhận phải được quy hoạch vào chức vụ bổ nhiệm hoặc chức vụ tương đương;

- Người đã từng là CBCC sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển giữ các vị trí công tác không phải là CBCC tại các cơ quan, tổ chức khác.

Các nội dung trên có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/7/2020.

Đặng Thị Thủy - Văn phòng Sở

 

Các tin đã đưa ngày: