CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

13/04/2020

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định 30/NĐ-CP đã có nhiều nội dung mới, đặc biệt là các quy định về văn bản, tài liệu điện tử. Một số nội dung mới được quy định cụ thể như:

Văn bản điện tử: Là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật trình bày theo quy định.

- Văn bản điện tử được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật có giá trị pháp lý như bản gốc của văn bản giấy

- Về chữ ký: Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định 02 loại chữ ký đó là chữ ký trên văn bản giấy và chữ ký số. Đối với văn bản điện tử, người có thẩm quyền thực hiện ký số.

- Ngoài ra còn có các quy định mới như: Công tác quản lý tài liệu điện tử (phát hành văn bản đi, quản lý văn bản đến, chuyển giao văn bản, lưu văn bản điện tử, giá trị pháp lý của văn bản điện tử, sao văn bản điện tử); công tác lập hồ sơ điện tử; thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư; những thay đổi về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản…

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Uỷ ban nhân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đó là:

 - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức và cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn;

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật của cơ quan, tổ chức để thực hiện liên thông văn bản qua mạng nhằm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và an toàn thông tin phục vụ cho việc trao đổi, lưu trữ, quản lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ người làm công tác văn thư đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn phù hợp với quy định tại Nghị định, thường xuyên cập nhập, triển khai kịp thời hướng dẫn của cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

- Thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư đúng theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung vào các nội dung: Soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

- Bố trí nhân sự, vị trí, diện tích, phương tiện thực hiện nhiệm vụ văn thư phù hợp, bảo đảm giữ gìn bí mật nhà nước, bảo quản an toàn con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức.

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP tại cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc.

Nội dung Nghị đinh số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư được đăng trên các Website:

- https://vinhphuc.gov.vn

- http://sonoivu.vinhphuc.gov.vn

- http://soldtbxh.vinhphuc.gov.vn

 

Triệu Mạnh Toàn - Văn phòng Sở

 

Các tin đã đưa ngày: