Sở Lao động - TB&XH triển khai nhiều biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19

08/04/2020

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp dịch Covid -19, thực hiện lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước tham gia chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 3/4/2020 về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy; Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chỉ tịch UBND tỉnh; Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 04/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19; Ngày 06/4/2020, Sở Lao động – TB&XH đã ban hành Văn bản số 567/ SLĐTBXH-VP về việc thực hiện Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/04/2020 của Bộ Lao động - TB&XH, trong đó yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng thuộc tỉnh:

1. Tiếp tục Quán triệt và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, … đặc biệt là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – TB&XH và chỉ đạo của Sở Lao động – TB&XH về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.

2. Thường xuyên theo dõi, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, nghiêm cấm việc lạm dụng thời gian làm việc ở nhà để làm việc riêng như: đi thăm người thân, thăm  quan, du lịch, … chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 31/3/2020. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc công chức, viên chức và người lao động không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị.

3. Về một số lĩnh vực chuyên môn, cụ thể:

Các phòng Việc làm - An toàn lao động; Lao động - Tiền lương - BHXH; Thanh tra Sở chỉ đạo: Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu  tạm dừng các hoạt động tổ chức sàn giao dịch việc làm, tuyển chọn, đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại Trung tâm, …  Tăng cường tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm trực tuyến để kết nối cung - cầu lao động; theo dõi, nắm chắc tình hình ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp (cập nhật, thống kê số liệu thường xuyên) để kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động; hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra các cuộc đình công trong thời gian có dịch COVID-19.

Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với phòng Người có công, phòng Bảo trợ xã hội tham mưu báo cáo UBND tỉnh hướng dẫn tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng “Đúng - đủ - kịp thời”; căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền giao để chủ động đề nghị Kho bạc Nhà nước bố trí kinh phí chi trả trợ cấp, gộp trước 02 (hai) tháng trợ cấp hàng tháng trong một lần chi trả; phối hợp với các ngành, các địa phương lựa chọn thời gian tổ chức thực hiện công tác chi trả đảm bảo yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các đơn vị:  Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm phục hồi chức năng người tâm thần, Cơ sở cai nghiện ma túy: Rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình sức khỏe của đối tượng quản lý; thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế theo yêu cầu của Bộ Y tế, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền. Thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn để phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho đối tượng, công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở. Tạm dừng việc trực tiếp đến thăm, tặng quà tại các cơ sở đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020.

4. Giao Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo cho phép người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng được thực hiện dưới hình thức gián tiếp (gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện...) ngay sau khi Chính phủ cho phép.

5. Yêu cầu Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh, Trung tâm dịch vụ việc làm dừng phối hợp với doanh nghiệp dịch vụ đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tổ chức xuất cảnh cho người lao động đến hết ngày 30/4/2020.

6. Giao Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội chỉ đạo Cơ sở cai nghiệm ma túy phối hợp với Công an, các ngành liên quan và các địa phương tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, người cai nghiện ma túy tự nguyện, người cai nghiện ma túy bắt buộc vào Cơ sở cai nghiện ma túy; hạn chế việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với học viên để bảo đảm việc “cách ly xã hội”, “cách ly y tế” nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống lây nhiễm từ người bên ngoài cơ sở cai nghiện ma túy hoặc giữa công chức, viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khi học viên chấp hành xong quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc, thông báo ‘‘thông tin y tế” của học viên cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú để địa phương quản lý, phối hợp với gia đình để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại cộng đồng.

Nguyễn Thị Thanh Hải - Văn phòng Sở

 

Các tin đã đưa ngày: