Tập huấn xây dựng mô hình “Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em” tại trường học năm 2018

16/10/2018

Thực hiện Quyết định số 1235/QĐ-TTg ngày 03/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020; Chương trình hành động vì trẻ em Vĩnh Phúc giai đoạn 2016- 2020; Sở Lao động - TB&XH đã xây dựng, ban hành Kế hoạch  số 70/KH-SLĐTBXH ngày 03/5/2018 về việc triển khai mô hình “Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em” tại trường học năm 2018 và phối hợp triển khai tới 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với mục đích: tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em và của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Qua đó, tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban, ngành, đoàn thể, nhà trường về vấn đề Quyền tham gia của trẻ em; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về ý nghĩa, sự cần thiết về quyền tham gia của trẻ em, tạo điều kiện giúp trẻ em chủ động, sáng tạo, tự tin trong cuộc sống, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước;

Thông qua các hoạt động của mô hình đã thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các quyền của trẻ em trong trường học. Giúp trẻ em biết tự phát hiện các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Quyền của mình, đặc biệt là quyền tham gia. Giúp các em trở thành những tuyên truyền viên năng nổ nhiệt tình, tích cực trong công tác thực thi Quyền của trẻ em tại địa phương; Nhân rộng mô hình “Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em” tại các trường học và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham gia mô hình là trẻ em từ 9 - dưới 16 tuổi trên địa bàn triển khai mô hình; lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tại địa phương; ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên và anh, chị tổng phụ trách đội

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên triển khai các nội dung cụ thể như: Nội dung cơ bản về Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em; Quyết định số 1235/QĐ-TTG ngày 3/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy Quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2016-2020; Luật trẻ em năm 2016; Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; Hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của mô hình “Câu lạc bộ Quyền tham gia của trẻ em”: sinh hoạt hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm; tổ chức giao lưu truyền thông về các nhóm quyền cơ bản của trẻ em thông qua các tiểu phẩm…

Sở Lao động – TB&XH tặng quà cho em có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó vươn lên trong học tập.

Các buổi tập huấn giúp nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân về ý nghĩa, sự cần thiết về quyền tham gia của trẻ em, giúp cho trẻ em chủ động, sáng tạo, tự tin trong cuộc sống, trở thành chủ nhân tương lai của đất nước. Nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền tham gia của trẻ em cho các cấp chính quyền, các tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Kiều Vinh - Văn phòng Sở

 

 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: