Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, tạo việc làm của tỉnh cho học sinh cuối khóa tại Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố

08/04/2019

Ngay sau Hội nghị tuyên tuyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm của tỉnh cho học sinh cuối khóa tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tam Dương, Sở Lao động-TB&XH tiếp tục phối hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX của các huyện, thành phố: Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc, Tam Đảo và Vĩnh Tường trong việc tuyên tuyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm của tỉnh cho học sinh cuối khóa tại Trung tâm.

Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, phổ biến các chính sách của tỉnh về hỗ trợ, tạo việc làm theo quy định tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh mà còn là cơ hội để 883 em học sinh cuối khóa đang học tập tại các Trung tâm GDNN-GDTX Phúc Yên, Bình Xuyên, Yên Lạc, Tam Đảo và Vĩnh Tường được trao đổi, giải đáp những thắc mắc xung quanh vấn đề định hướng việc làm trong nước và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, thực tập sinh ở Nhật bản theo hợp đồng. Đó là những vấn đề mà các em đang rất quan tâm.

Mong rằng công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho các học sinh cuối khóa tại các Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh của Sở Lao động-TB&XH sẽ có hiệu ứng tốt, góp phần nâng cao vị thế của công tác giải quyết việc làm lên một tầm cao mới./.

Nguyễn Thị Văn - Phòng Việc làm - An toàn lao động

 

Các tin đã đưa ngày: