Tình hình và kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021

07/03/2022

Năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc, toàn diện tới mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội. Kết quả khảo sát của Sở Lao động - TB&XH về tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp cho thấy, năm 2021 có 11.866 lượt lao động phải ngừng việc; 1.974 lượt lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động/nghỉ việc không hưởng lương; 2.609 lượt lao động phải nghỉ việc luân phiên; chấm dứt hợp đồng lao động với 3.264 lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhiều doanh nghiệp thực hiện biện pháp giảm giờ làm, giãn việc, nghỉ luân phiên, nghỉ không lương hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, với tinh thần cố gắng không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Toàn tỉnh có 516 doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh có thời hạn và hoàn tất thủ tục giải thể. Dịch bệnh Covid-19 làm gián đoạn công việc, ảnh hưởng đến thu nhập của đông đảo lao động tự do (người tham gia chính của chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện)… Đã phần nào ảnh hưởng tới việc thực hiện các chính sách về Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bảo hiểm xã hội Việt Nam; sự phối hợp, vào cuộc và hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, công tác triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 đã đạt được những kết quả quan trọng: Công tác quản lý Nhà nước về BHXH được thực hiện có hiệu quả; Việc chấp hành các quy định pháp luật về BHXH của người sử dụng lao động và người lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực; Quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH được đảm bảo…

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 26/5/2021 về tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025. Sở Lao động - TB&XH ban hành kế hoạch về triển khai Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trên địa bàn tỉnh năm 2021; Công tác phối hợp triển khai thực hiện Luật BHXH và Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND được các ngành, các cấp triển khai tích cực và thường xuyên, đặc biệt là phối hợp trong công táctruyền thông, phổ biến, thực hiện các chính sách về BHXH; thanh tra, kiểm tra liên ngành; đôn đốc doanh nghiệp nợ BHXH; thực hiện chế độ BHTN;cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp; phối hợp trong chi trả, quản lý đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; rà soát, kiểm tra thông tin về tình trạng việc làm của người thất nghiệp... Sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và của địa phương đối với công tác BHXH được tăng cường, góp phần vận động người dân tích cực tham gia BHXH, vì lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội. Qua đó, ngày càng nhiều người dân của tỉnh Vĩnh Phúc tham gia và được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH được các cấp, các ngành tích cực triển khai với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đối tượng tuyên truyền rộng rãi, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động. Sở Lao động - TB&XH đã xây dựng nội dung, in và cấp phát 16.000 tờ rơi về một số quy định của pháp luật về tuổi nghỉ hưu; Tổ chức 10 hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại 4 huyện, thành phố với 1.500 người tham gia. Phối hợp với BHXH, Liên đoàn lao động và Công an tỉnh tổ chức các hoạt động tư vấn, tuyên truyền về các chính sách BHXH. Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN, đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng VssID trên Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh bằng nhiều hình thức phong phú, với phương châm “làm quyết liệt”, làm “chiến dịch”, BHXH tỉnh đã phê duyệt thành công 344 tài khoản, đạt 100% kế hoạch năm 2021. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đã trực tiếp tác động đến nhận thức của đông đảo nhân dân, người lao động, đơn vị sử dụng lao động về BHXH, làm chuyển biến tích cực, xác định được quyền lợi cũng như trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đơn vị trong việc tham gia BHXH.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện và sự phối hợp, vào cuộc và hỗ trợ tích cực của các cấp, các ngành, năm 2021 có 5.165 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia BHXH, tăng 487 đơn vị so với năm 2020; Có 4.072 doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan, tổ chức trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng 418đơn vị so với năm 2020 (trong đó: Số doanh nghiệp là 3.548 đơn vị; Số hợp tác xã là 111 đơn vị; Các đối tượng khác là 1.043 đơn vị); Tổng số người trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia BHXH là 226.758 người, tăng 11.432 người so với năm 2020, bằng 38,5% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia và đạt 100,4% kế hoạch; Tổng số người trên địa bàn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 218.713 người, tăng 10.970 người so với năm 2020, bằng 37,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia và đạt 100,3% kế hoạch (trong đó: Số người trong doanh nghiệp là 189.520; Số người trong các hợp tác xã là 797 người; Số người thuộc các hộ kinh doanh cá thể, các đối tượng khác là 28.396 người).

Số người tham gia BHXH tự nguyện đến hết tháng 31/12/2021 là 21.167 người, bằng 3,5% lực lượng lao động trong độ tuổi (đạt 126% kế hoạch UBND tỉnh giao và tăng 8.155 người so với cùng kỳ năm 2020), trong đó số người tham gia có hộ khẩu Vĩnh Phúc là 18.369 người; số người tham gia mới năm 2021 là 11.344 người. Kết quả hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện: Số được hỗ trợ từ chính sách trung ương là 19.210 người (Thuộc hộ nghèo 1.822 người; Thuộc hộ cận nghèo 1.404 người; Thuộc đối tượng khác 15.984 người); Số được hỗ trợ từ chính sách của tỉnh là 18.507 người (Thuộc hộ nghèo 1.822 người; Thuộc hộ cận nghèo 1.399 người; Thuộc đối tượng khác 15.286 người). Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số sổ BHXH đã cấp là 40.303 sổ, đưa tổng số sổ BHXH đã cấp đạt 99,9% tổng số lao động tham gia BHXH (trong đó: cấp mới: 28.739 sổ; cấp lại 11.564 sổ BHXH).

Công tác thu BHXH luôn được duy trì, đảm bảo sự ổn định của Quỹ BHXH và chi trả kịp thời cho các đối tượng tham gia thụ hưởng BHXH. Hết năm 2021 thu 5.375,15 tỷ đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 308,1 tỷ đồng so với năm 2020, trong đó:Thu BHXH bắt buộc là 3.685,4 tỷ đồng, đạt 100,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 239,7 tỷ đồng so với năm 2020; Thu BHXH tự nguyện là 90,58 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao,tăng 21 tỷ đồng so với năm 2020; Thu bảo hiểm thất nghiệp là 248,8 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm 10,8 tỷ đồng so với năm 2020.

Trong năm đã giải quyết 439 hồ sơ hưởng chế độ hưu trí; 253 hồ sơ tuất;16 hồ sơ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng tháng; 8.690 lượt người hưởng chế độ một lần (gồm: BHXH một lần, trợ cấp một lần trước khi nghỉ hưu, tai nạn lao động, chết do tai nạn lao động, tuất…); thẩm định và giải quyết cho 75.125 lượt người hưởng chế độ ốm đau; 26.126 lượt người hưởng chế độ thai sản; 6.818 người hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ.

Tuy nhiên, công tác thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 và những năm tiếp theo còn gặp nhiều khó khăn, thách thức và còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác mở rộng, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN chưa đồng đều ở các loại hình tham gia, việc khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn hạn chế, tỷ lệ tham gia còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng; Nhiều doanh nghiệp do gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nên đóng BHXH, BHTN cho người lao động chưa đầy đủ hoặc cố tình chiếm dụng tiền BHXH, BHTN, dẫn đến còn tình trạng nợ đọng, dây dưa kéo dài, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; Chính sách BHXH tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn (chỉ có 02 chế độ: hưu trí và tử tuất so với 05 chế độ của BHXH bắt buộc), nên chưa thu hút được nhiều người tham gia; Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng phần nào tới việc thực hiện các chính sách về Bảo hiểm xã hội.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các ngành, các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về BHXH, tạo sự chuyển biến tích cực đối với người sử dụng lao động và người lao động và các tầng lớp nhân dân, từ đó xác định được quyền lợi, cũng như trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đơn vị trong việc tham gia BHXH. Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, với hình thức, nội dung phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủvề phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của nhân dân, người lao động, người sử dụng lao động. Đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, để người dân nắm được ý nghĩa, mức đóng, các chế độ được thụ hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện và tự nguyện tham gia.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định, văn bản mới hoặc sửa đổi, bổ sung về chính sách BHXH bằng nhiều hình thức phù hợp. Tăng cường trao đổi, nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, phấn đấu đạt các mục tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị trung ương 7 khóa XII. Tập trung, tham mưu chỉ đạo công tác thu nợ; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; BHXH bắt buộc trong các doanh nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động quản lý, điều hành, trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ đạt hiệu quả; Đẩy mạnh giao dịch hồ sơ điện tử trong tất cả các lĩnh vực hoạt động và thực hiện tiếp nhận, trả hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích.

- Đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyềnnghiên cứu, bổ sung thêm các chế độ BHXH tự nguyện ngắn hạn, thực hiện các gói BHXH ngắn hạn, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của người dân. Xem xét, bổ sung chế độ ốm đau đối với người tham gia BHXH tự nguyện theo hướng có chế độ ốm đau, nhưng không gồm nghỉ chăm sóc con ốm, điều trị bệnh dài ngày; thực hiện lộ trình để giảm dần điều kiện thời gian đóng góp hưởng lương hưu,để mở rộng cơ hội tiếp cận lương hưu cho người lao động; Nghiên cứu, bổ sung chính sách xử lý tiền nợ BHXH, BHTN tồn đọng kéo dài đối với các doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc người sử dụng lao động bỏ trốn đang nợ BHXH, để chốt sổ, giải quyết chế độ cho người lao động, khi sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật Lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đột xuất, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHTN; kịp thời xử phạt và kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.

Đoàn Quang Vinh

 

 

Các tin đã đưa ngày: