MINH BẠCH, HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC NGƯỜI CÓ CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

26/07/2018

Xác định công tác “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc người có công với nước là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân để đền đáp công lao, đền ơn trả nghĩa đối với những người và gia đình đã cống hiến, đóng góp, hi sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo tốt hơn đời sống của người có công những năm qua, ngành Lao động-TB&XH luôn cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh nhằm thực hiện tốt việc chi trả chế độ, xét công nhận hồ sơ người có công do thất lạc..

Với cách làm sâu sát và cụ thể, những năm qua tỉnh ta đã giải quyết chế dộ cho hàng nghìn người đều đúng quy định. Đến nay, toàn tỉnh có trên 138 nghìn người có công với cách mạng, trong đó có trên 20 nghìn người được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945; người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám; thân nhân liệt sĩ; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng; người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; Người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hoá học.

Tính đến thời điểm hiện nay, căn bản Vĩnh Phúc đã hoàn thành xác nhận người và gia đình có công với cách mạng, không có hồ sơ đề nghị xác nhận là người có công còn tồn đọng. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh lâu dài, gian khổ, ác liệt, ở những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, đặc biệt là công tác quản lý trong thời chiến còn một bộ phận nhỏ người và gia đình có công với cách mạng chưa được xác nhận và hưởng chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn công tác xác nhận đã được ban hành, song, việc tổ chức thực hiện còn gặp nhiều vướng mắc và khó khăn vì không đủ căn cứ để xác nhận (đối tượng qua thời gian kéo dài không còn hoặc thất lạc giấy tờ gốc, người phụ trách giao nhiệm vụ cũng không còn để xác nhận).

Với mục tiêu giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận là người có công còn tồn đọng, tiếp tục cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, phấn đấu đến năm 2020, bảo đảm cho các gia đình chính sách có cuộc sống ổn định về vật chất, vui vẻ về tinh thần, thân nhân của người có công được quan tâm chăm lo về đời sống, con của người có công được dạy nghề, đào tạo, giải quyết việc làm góp phần xây dựng đất nước. Để công tác người có công được thực hiện tốt, trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của các cấp ủy, Đảng và chính quyền, không ngừng phát huy sức mạnh to lớn của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức xã hội, triển khai kịp thời các chính sách mới đến mọi cấp, mọi ngành, mọi đoàn thể và người dân,  đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức xã hội trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về ưu đãi người có công với cách mạng coi đây là tình cảm, trách nhiệm của Nhà nước và toàn xã hội nhằm phát huy truyền thống cao đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Phương pháp tuyên truyền cần đổi mới như: in ấn tài liệu tuyên truyền theo chuyên đề, tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với người dân về chính sách xã hội nói chung và chính sách đối với người có công nói riêng. Nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng cần có kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

         Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật ưu đãi đối với người có công, xác định rõ trách nhiệm, tiếp tục triển khai việc giải quyết hồ sơ tồn đọng sau chiến tranh hiện đang tồn động tại cấp huyện và cấp xã (sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động- TB&XH).  Phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, tiêu cực trong việc xác nhận, thực hiện chế độ ưu đãi người có công. Tăng cường công tác rà soát việc công nhận người có công đảm bảo việc xác nhận chính xác, góp phần tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào các cấp ủy, chính quyền.

Nghiêm túc thực hiện quy trình về cải cách hành chính lĩnh vực người có công ở 3 cấp, ban hành thủ tục hành chính kịp thời sau khi có chính sách mới, công khai minh bạch thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết, đồng thời thực hiện giám sát việc thực hiện chế độ ưu đãi ở địa phương.

Đổi mới tổ chức bộ máy công chức, công vụ trong hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực người có công, chú trọng bồi dưỡng năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức kỹ năng trong công việc đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của công tác ưu đãi  người có công trong tình hình mới. Hàng năm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao trình độ công tác chuyên môn nghiệp vụ ở lĩnh vực người có công.

Đổi mới công tác quản lý và chi trả trợ cấp ưu đãi từng bước xã hội hóa, gắn trách nhiệm quản lý của địa phương trong việc quản lý, sử dụng, lồng ghép các nguồn lực để thực hiện ưu đãi người có công để nâng cao chất lượng phục vụ và quản lý.

                               Ngô Thục Phương - Phòng Người có công Sở Lao động - TB&XH

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: