Kết quả giám sát công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú năm 2018

04/03/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy, Kế hoạch số 50/KH-SLĐTBXH ngày 15/5/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Giám sát công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú và tổ chức, triển khai cai nghiện tại gia đình, cộng đồng năm 2018; Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thực hiện công tác giám sát quản lý sau cai tại nơi cư trú tại 10 xã, phường, thị trấn thuộc 4 huyện, thành, thị gồm: Phường Tích Sơn, Đống Đa - Thành phố Vĩnh Yên; phường Trưng Nhị, xã Cao Minh, Tiền Châu - Thành phố Phúc Yên; xã Yên Lập, Tân Tiến - huyện Vĩnh Tường; xã Kim Long, Đồng Tĩnh, Hoàng Lâu - huyện Tam Dương.

Tổng số người được giám sát quản lý sau cai là 99 người, thời gian chấp hành quyết định quản lý sau cai tại nơi cư trú từ 12 đến 24 tháng, tại thời điểm giám sát có 86 người hoàn thành thời gian quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành quản lý sau cai nghiện ma túy; 13 người không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành quản lý sau cai nghiện ma túy do 07 người vi phạm pháp luật, 06 người thường xuyên vắng mặt tại địa phương (xã Kim Long: 03 người vi phạm pháp luật; xã Đồng Tĩnh: 10 người, trong đó 04 người vi phạm pháp luật và đang thi hành án phạt tù, 06 người thường vắng mặt tại địa phương nên không tổ chức họp nhận xét đánh giá rèn luyện của người sau cai nghiện); Chỉ có UBND phường Tích Sơn đã quan tâm chỉ đạo các ngành tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ được vay vốn sản xuất kinh doanh, xác nhận hồ sơ tìm kiếm việc làm. Từ năm 2014 đến nay, đã hỗ trợ vay vốn cho 02 gia đình có đối tượng là người nghiện ma túy với tổng số tiền 40 triệu đồng.

 

Qua quá trình giám sát quản lý sau cai nghiện các xã phường, thị trấn đã lập kế hoạch công tác quản lý người sau cai nghiện trên địa bàn quản lý; lập sổ theo dõi, đánh giá quá trình sau cai nghiện; phân công cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ người sau cai nghiện cách ly môi trường ma túy, phòng tránh tái nghiện. Việc định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, xét nghiệm các chất ma túy đối với người sau cai nghiện được thực hiện; hàng tháng, hầu hết các địa phương đã tổ chức họp kiểm điểm, nhận xét quá trình phấn đấu, rèn luyện của người sau cai nghiện. Đa số người nghiện sau cai trở về địa phương đã nghiêm túc chấp hành quy định trong việc đi lại và thay đổi nơi cư trú. Tuy nhiên còn một số ít trường hợp không thường xuyên ở nơi cư trú, tự ý bỏ đi nơi khác hoặc đi làm ăn xa nhưng không báo cáo với chính quyền địa phương. Công tác vận động cộng đồng dân cư tham gia giúp đỡ và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội tại các địa phương được thực hiện lồng ghép với hoạt động tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống ma túy, phát động phong trào quần chúng tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: Một số đối tượng sau khi cai nghiện xong tự ý bỏ đi khỏi địa phương gây khó khăn cho công tác quản lý, giúp đỡ sau cai nghiện; Chưa có kinh phí để hỗ trợ cán bộ tham gia giúp đỡ người nghiện sau cai phòng chống tái nghiện, hòa nhập cộng đồng; Người được quản lý sau cai nghiện tư tưởng không ổn định, ý chí, quyết tâm chưa cao nên bị bạn nghiện rủ rê lôi kéo dễ tái nghiện trở lại; việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ như tư vấn học nghề, dạy nghề, vay vốn, hỗ trợ tìm việc làm cho người sau cai nghiện còn hạn chế. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không tuyển người sau cai nghiện vào làm việc hoặc còn tâm lý e dè, không tin tưởng trong công tác tiếp nhận người sau cai nghiện vào làm việc. Bản thân người sau cai nghiện chưa có quyết tâm cao trong việc từ bỏ ma túy, tái hòa nhập cộng đồng. Nhiều địa phương chưa quan tâm, triển khai thực hiện.

 Kết quả kiểm tra cho thấy công tác quản lý sau cai đối với người nghiện ma túy cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện công tác quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho tầng lớp nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân người quản lý sau cai nghiện trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định tại địa phương, phòng, chống tái nghiện.

Các địa phương hàng năm lập chương trình, kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng và quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống và phòng, chống tái nghiện; bổ sung và dành nguồn kinh phí đảm bảo xã hội để thực hiện chế độ hỗ trợ cán bộ làm công tác quản lý sau cai theo Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính Phủ.

Minh Nguyệt -Chi cục phòng, chống TNXH

 

Các tin đã đưa ngày: