Nhà nước cắt điện thứ 7 công ty bắt đi làm bù vào chủ nhật nhưng không trả 200% lương

Hiện nay tôi đang làm việc tại công ty cosonic khu công nghiệp bá thiện 2 vĩnh phúc. nhà nước có lịch cắt điện vào thứ 7 ngày26/6/2021 công ty cho công nhân nghỉ và bắt đi làm bù vào ngày chủ nhật, nhưng công ty không trả lương ngày chủ nhật 200% ,thay vào đó là lương ngày thường150%. Theo luật nhà nước đi làm chủ nhật được hưởng 200% lương ,Nhưng tôi thấy công ty đang làm sai, và công nhân chúng tôi muốn khiếu nại làm đơn tố cáo công ty này

Gửi bởi Đỗ văn dũng Ngày 19/08/2021

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Nhà nước cắt điện thứ 7 công ty bắt đi làm bù vào chủ nhật nhưng không trả 200% lương

 Ngày 18/8/2021, Sở Lao động - TB&XH nhận được câu hỏi của độc giả Đỗ Văn Dũng trên Cổng thông tin và Giao tiếp điện tử của Sở Lao động-TB&XH

Sau khi nghiên cứu nội dung hỏi, Sở Lao động - TB&XH có ý kiến như sau:

1. Về trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 107 Bộ luật Lao động:

“1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động”.

-       Theo quy định tại  Điểm b Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

.....

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%”.

- Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động:

“1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần (theo quy định trong Nội quy lao động của Công ty) thì người lao động được trả lương ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

2. Về khiếu nại, tố cáo về lao động:

Trường hợp độc giả muốn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Trả lời bởi Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH Ngày 25/08/2021

Trả lời Đỗ Văn Dũng

 Ngày 18/8/2021, Sở Lao động - TB&XH nhận được câu hỏi của độc giả Đỗ Văn Dũng trên Cổng thông tin và Giao tiếp điện tử của Sở Lao động-TB&XH

Sau khi nghiên cứu nội dung hỏi, Sở Lao động - TB&XH có ý kiến như sau:

1. Về trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần

- Theo quy định tại Khoản 1 Điều 107 Bộ luật Lao động:

“1. Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động”.

-       Theo quy định tại  Điểm b Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

.....

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%”.

- Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Lao động:

“1. Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trong trường hợp đặc biệt do chu kỳ lao động không thể nghỉ hằng tuần thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày.

2. Người sử dụng lao động có quyền quyết định sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào ngày Chủ nhật hoặc ngày xác định khác trong tuần nhưng phải ghi vào nội quy lao động”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần (theo quy định trong Nội quy lao động của Công ty) thì người lao động được trả lương ít nhất bằng 200% tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm.

2. Về khiếu nại, tố cáo về lao động:

Trường hợp độc giả muốn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018 của Chính phủ quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động

Trả lời bởi Phòng Lao động - Tiền lương - BHXH Ngày 23/08/2021