Các phòng thuộc Sở

29/09/2021

 

CÁC PHÒNG THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

 

I. Văn phòng Sở:

1. Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 0211.3862 523;

Email: huongntt6@vinhphuc.gov.vn

2. Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Hồng Thịnh

Điện thoại: 0211.3862 523;

Email: thinhnh2@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thành Nam

Điện thoại: 0211.3862 523;

Email: namnt10@vinhphuc.gov.vn

II. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Quỳnh

Điện thoại: 0211.3840025

Email: quynhltn@vinhphuc.gov.vn

2. Hà Thị Phương Lan

Điện thoại: 0211.3840025

Email: lanhtp@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Hoàng

Điện thoại: 0211.3840025

Email: hoangnv@vinhphuc.gov.vn

4. Phó Trưởng phòng: Đào Huy Trường

Điện thoại: 0211.3840025

Email: truongdh3@vinhphuc.gov.vn

III. Thanh tra Sở

1. Chánh Thanh tra: Phùng Văn Huệ

Điện thoại: 0211.3861699

Email: huepv@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Chánh Thanh tra: Triệu Mạnh Toàn

Điện thoại: 0211.3861699

Email: toantm@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 0211.3861699

Email: tuanna4@vinhphuc.gov.vn

IV. Phòng Lao động - Việc làm

Điện thoại: 0211.3862526

1. Trưởng phòng: Đoàn Quang Vinh

Điện thoại: 0211.3862526

Email: vinhdq@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bằng

Điện thoại: 0211.3862526

Email: bangnv@vinhphuc.gov.vn

4. Phó Trưởng phòng: Trần Thị Thùy

Điện thoại: 0211.3728113

Email:  thuytt6@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Mai Lộc

Điện thoại: 0211.3728113

Email: locdtm@vinhphuc.gov.vn

V. Phòng Giáo dục nghề nghiệp

Điện thoại:  0211.3860993

1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tình

Điện thoại:  0211.3860993

Email: tinhnv5@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Phạm Thế Vinh

Điện thoại:  0211.3860993

Email: vinhpt@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Lương Thị Ánh Thu

Điện thoại:  0211.3860993

Email: thulta@vinhphuc.gov.vn

VI. Phòng Người có công

1. Trưởng phòng: Nguyễn Duy Hiếu 

Điện thoại: 0211.3860418

Email: hieund2@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Hòa

Điện thoại: 0211.3860418

Email: hoapv4@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Bùi Hoàng Ngọc

Điện thoại: 0211.3860418

Email: ngocbh@vinhphuc.gov.vn

4. Phó Trưởng phòng: Dương Thị Thủy 

Điện thoại: 0211.3860418

Email: thuydt3@vinhphuc.gov.vn

VII. Phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em

Điện thoại: 0211.3860104

1. Trưởng phòng: Vũ Anh Nam

Điện thoại: 0211.3860104

Email: namva@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Lê Thị Phương Hoa

Điện thoại: 0211.3860104

Email: hoaltp@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Văn

Điện thoại: 0211.3862526

Email: vannt@vinhphuc.gov.vn

VIII. Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội

1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Thủy

Điện thoại: 0211.3710343

Email: thuynv@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Hoàng Tất Hiếu

Điện thoại: 0211.3710343

Email: hieuht@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 0211.3710343

Email: dungnt@vinhphuc.gov.vn


 

Các tin đã đưa ngày: