Các phòng thuộc Sở

17/07/2014

 

CÁC PHÒNG THUỘC SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

 

I. Văn phòng Sở:


Điện thoại Văn thư: 0211 3862 523 - Fax: 0211.3860878

Email: soldtbxh@vinhphuc.gov.vn

1. Chánh Văn phòng: Lê Minh Tân

Điện thoại: 0211.3862 523;

Email: tanlm@vinhphuc.gov.vn

2. Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 0211.3862 523;

Email: huongntt6@vinhphuc.gov.vn

3. Phó chánh Văn phòng: Triệu Mạnh Toàn

Điện thoại: 0211.3862 523;

Email: toantm@vinhphuc.gov.vn

 

II. Phòng Kế hoạch - Tài chính


1. Trưởng phòng: Đặng Phú Xuyên

Điện thoại: 0211.3840025

Email: xuyendp@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Hà Thị Phương Lan

Điện thoại: 0211.3840025

Email: lanhtp@vinhphuc.gov.vn

 

III. Thanh tra Sở


1. Chánh Thanh tra: Phùng Văn Huệ

Điện thoại: 0211.3861699

Email: huepv@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Chánh Thanh tra: Phùng Văn Hùng

Điện thoại: 0211.3861699

Email: sonlm@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: 0211.3861699

Email: tuanna4@vinhphuc.gov.vn

 

IV. Phòng Việc làm - An toàn lao động


Điện thoại: 0211.3862526

1. Trưởng phòng: Nguyễn Duy Hiếu 

Điện thoại: 0211.3862526

Email: hieund2@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Văn

Điện thoại: 0211.3862526

Email: vannt@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Bằng

Điện thoại: 0211.3862526

Email: bangnv@vinhphuc.gov.vn

 

V. Phòng Lao động - Tiền lương -BHXH

1. Trưởng phòng: Lê Thị Ngọc Quỳnh

Điện thoại: 0211 3728113

Email: quynhltn@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thành Nam

Điện thoại: 0211.3728113

Email: namnt10@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Đỗ Thị Mai Lộc

Điện thoại: 0211.3728113

Email: locdtm@vinhphuc.gov.vn

VI. Phòng  Dạy nghề


Điện thoại:  0211.3860993

1. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tình

Điện thoại:  0211.3860993

Email: tuanbm@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Phạm Thế Vinh

Điện thoại:  0211.3860993

Email: vinhpt@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Lương Thị Ánh Thu

Điện thoại:  0211.3860993

Email: thulta@vinhphuc.gov.vn

VII. Phòng Người có công


Điện thoại: 0211.3860418

1. Trưởng phòng: Ngô Thục Phương

Điện thoại: 0211.3860418

Email: phuongnt@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Việt Hoàng

Điện thoại: 0211.3860418

Email: hoangnv@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Dương Thị Thủy 

Điện thoại: 0211.3860418

Email: thuydt3@vinhphuc.gov.vn

4. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thịnh

Điện thoại: 0211.3860418

Email: thinhnh2@vinhphuc.gov.vn

 

VIII. Phòng Bảo trợ xã hội


Điện thoại: 0211.3860104

1. Trưởng phòng: Vũ Anh Nam

Điện thoại: 0211.3860104

Email: namva@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Bùi Hoàng Ngọc

Điện thoại: 0211.3860104

Email: ngocbh@vinhphuc.gov.vn

 

3. Phó Trưởng phòng: Lê Minh Sơn

Điện thoại: 0211.3860104

Email: sonlm@vinhphuc.gov.vn


IX. Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới


Điện thoại: 0211.3710343

1. Trưởng phòng: Nguyễn Hồng Thái

Điện thoại: 0211.3710343

Email: thainh@vinhphuc.gov.vn

2. Phó Trưởng phòng: Phạm Văn Hòa

Điện thoại: 0211.3710343

Email: ngocbh@vinhphuc.gov.vn

3. Phó Trưởng phòng: Lê Thị Phương Hoa

Điện thoại: 0211.3710343

Email: hoalpt@vinhphuc.gov.vn


 

Các tin đã đưa ngày: