Lãnh đạo Sở

01/03/2021

LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

I. Giám đốc: Lưu Văn Dũng

Điện thoại: 0211.3559.222

Email: dunglv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mọi hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chung và toàn diện mọi hoạt động của Sở; Phụ trách các lĩnh vực công tác: kế hoạch – tài chính; tổ chức bộ máy, biên chế; thi đua khen thưởng và kỷ luật; thanh tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; văn phòng, công tác chính sách ưu đãi người có công và các lĩnh vực thanh tra chung của ngành.

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: Văn phòng sở; Thanh tra Sở; phòng Kế hoạch - Tài chính, phòng Người có công, Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo phân công, ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao.

 

II. Phó Giám đốc: Lê Minh Tân

Điện thoại: 0211.3862 523;

Email: tanlm@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: bảo trợ xã hội và giảm nghèo; giáo dục nghề nghiệp và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: phòng Bảo trợ xã hội; phòng Dạy nghề; Trung tâm Công tác xã hội; Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

III. Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Lợi

Email: loinn@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211.3860419

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống tệ nạn xã hội; cải cách hành chính; pháp chế; thực hiện quy chế dân chủ; công tác dân vận chính quyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng văn hóa công sở; các hoạt động đoàn thể, chính trị - xã hội, quân sự, tự vệ; phòng cháy, chữa cháy và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cơ sở Cai nghiện ma túy; Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

V. Phó Giám đốc: Ngô Thục Phương

Email: phuongnt@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211.3862 523

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác việc làm- an toàn, vệ sinh lao động; công tác lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: phòng Việc làm - An toàn lao động; phòng Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

 

Các tin đã đưa ngày: