Lãnh đạo Sở

26/11/2020

LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

I. Giám đốc: Nguyễn Việt Phương

Điện thoại: 0211.3559.222

Email: phuongnv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mọi hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chung và toàn diện mọi hoạt động của Sở; Phụ trách các lĩnh vực công tác: Kế hoạch – Tài chính; Chính sách ưu đãi người có công; Tổ chức bộ máy, biên chế; Thi đua khen thưởng và kỷ luật; Thanh tra; Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; Văn phòng; Cải cách hành chính; Pháp chế và các lĩnh vực thanh tra chung của ngành. . 

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: Văn phòng sở; Thanh tra Sở; phòng Kế hoạch - Tài chính; phòng Người có công; Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo và các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo phân công, ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao.

II. Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Luyến

Điện thoại: 0211.3843255

Email: luyenpn@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực công tác: Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Giáo dục nghề nghiệp và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công.

- Trực tiếp trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: Phòng Dạy nghề; Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

 

IV.  Phó Giám đốc: Lê Minh Tân

Điện thoại: 0211.3862 523;

Email: tanlm@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực công tác: Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động; Lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; Bảo trợ xã hội và giảm nghèo; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Thực hiện quy chế dân chủ; Công tác dân vận chính quyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng văn hóa công sở; Các hoạt động đoàn thể, chính trị - xã hội, quân sự, tự vệ, phòng cháy - chữa cháy và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công, phụ trách. 

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: Phòng Việc làm - An toàn lao động; Phòng Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội; Phòng Bảo trợ xã hội; Trung tâm Công tác xã hội; Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cơ sở Cai nghiện ma túy; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu. 

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

Các tin đã đưa ngày: