Lãnh đạo Sở

29/11/2016

LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

I. Giám đốc: Nguyễn Việt Phương

Điện thoại: 0211.3559.222

Email: phuongnv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

1. Chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chung và toàn diện mọi hoạt động của Sở; Phụ trách các lĩnh vực: Kế hoạch – Tài chính; Tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Thanh tra; Phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; Công tác Văn phòng và các lĩnh vực Thanh tra chung của ngành.

3. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Thanh tra Sở; Trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do: Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao.


II. Phó Giám đốc: Phạm Ngọc Luyến


Điện thoại: 0211.3843255

Email: luyenpn@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

1. Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực: Dạy nghề; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của Phụ nữ và Công tác Thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công.

2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Dạy nghề; Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới; Quỹ Bảo trợ trẻ em; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

 

III. Phó Giám đốc: Lê Xuân Thều


Điện thoại: 0211.3860419

Email: theulx@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách

1. Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Chương trình giảm nghèo; Bảo trợ xã hội, Cứu trợ xã hội; Chăm sóc nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần; Chính sách ưu đãi Người có công; Công tác cải cách hành chính; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác dân vận chính quyền; Các hoạt động đoàn thể, chính trị - xã hội; Chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng văn hóa công sở; Công tác Quân sự, tự vệ; Phòng cháy, chữa cháy và Công tác Thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

2. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Bảo trợ xã hội; Phòng Người có công; Trung tâm Bảo trợ xã hội; Trung tâm Công tác xã hội; Trung tâm nuôi dưỡng & Phục hồi chức năng người tâm thần; Trung tâm Điều dưỡng Người có công Tam Đảo.

3. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

4. Giúp giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động; Xuất khẩu lao động; Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Công tác Pháp chế, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

5. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Việc làm - An toàn lao động; Phòng Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội; Trung tâm Dịch vụ việc làm; Trung tâm Đào tạo lao động xuất khẩu; Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội và Trung tâm Giáo dục – Lao động xã hội.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

Các tin đã đưa ngày: