Lãnh đạo Sở

01/03/2021

LÃNH ĐẠO SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

I. Giám đốc: Lưu Văn Dũng

Điện thoại: 0211.3559.222

Email: dunglv@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về mọi hoạt động của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

- Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chung và toàn diện mọi hoạt động của Sở. Trực tiếp phụ trách chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: xây dựng chiến lược, quy hoạch, phương án phát triển ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, quyết định, chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án của Sở; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về lao động, người có công và xã hội sau khi được phê duyệt; công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tài chính, xây dựng cơ bản, tài sản cơ quan.

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: Văn phòng sở; Thanh tra Sở; phòng Kế hoạch - Tài chính và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo phân công, ủy quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao.

 

 

II. Phó Giám đốc: Lê Minh Tân

Điện thoại: 0211.3862 523;

Email: tanlm@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

 

- Giúp Giám đốc sở phụ trách chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: bảo trợ xã hội và giảm nghèo, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: phòng Bảo trợ xã hội và trẻ em; Trung tâm Công tác xã hội; Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần, Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo công tác lao động, người có công và xã hội tại địa bàn huyện: Tam Đảo, Yên Lạc, Vĩnh Tường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

 

III. Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Lợi

Email: loinn@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211.3860419

Lĩnh vực phụ trách:

- Giúp Giám đốc sở phụ trách chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: giáo dục nghề nghiệp; đầu tư công; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; phòng, chống tệ nạn xã hội; cải cách hành chính; pháp chế; thực hiện quy chế dân chủ; công tác dân vận chính quyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng văn hóa công sở; các hoạt động đoàn thể, chính trị - xã hội, quân sự, tự vệ; phòng cháy, chữa cháy và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: phòng Giáo dục nghề nghiệp; phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cơ sở Cai nghiện ma túy.

- Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo công tác lao động, người có công và xã hội tại địa bàn huyện: Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

V. Phó Giám đốc: Ngô Thục Phương

Email: phuongnt@vinhphuc.gov.vn

Điện thoại: 0211.3862 523

Lĩnh vực phụ trách:

 

- Giúp Giám đốc sở phụ trách chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: chính sách người có công; lao động, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội và công tác thanh tra đối với các lĩnh vực được phân công, phụ trách.

- Trực tiếp theo dõi quản lý hoạt động của: phòng Người có công; phòng Lao động - Việc làm; Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo; Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Giúp Giám đốc sở theo dõi, chỉ đạo công tác lao động, người có công và xã hội tại địa bàn thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và huyện Bình Xuyên.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công, ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở, trước pháp luật về các lĩnh vực được phân công, ủy quyền.

Các tin đã đưa ngày: