Giới thiệu chung

18/02/2021

SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH TỈNH VĨNH PHÚC

 

Địa chỉ: Số 4 - Đường Hai Bà Trưng - P. Đống Đa - TP. Vĩnh Yên - T.Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3862 523; Fax: 0211 3860878;

Email: soldtbxh@vinhphuc.gov.vn

 

* Lịch sử hình thành và phát triển:

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, trong Tuyên cáo ngày 28/8/1945 về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập 13 Bộ, trong đó có Bộ Lao động và Bộ Cứu tế xã hội (tiền thân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày nay) để đảm trách những nhiệm vụ về lao động - thương binh và xã hội.

Qua từng thời kỳ, xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước đã đề ra đường lối, nhiệm vụ cho lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, đồng thời quyết định tổ chức bộ máy thực hiện những nhiệm vụ đó. Xuất phát từ yêu cầu thực tế khách quan, để thống nhất sự lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, ngày 16/2/1987 Hội đồng Nhà nước có Quyết định số 782/HĐNN thành lập Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhằm kế thừa và phát huy chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động, Bộ Cứu tế xã hội, Bộ Xã hội, Bộ Thương binh - Cựu binh, Bộ Thương binh - Xã hội, Bộ Nội vụ và Uỷ ban Điều tra tội ác chiến tranh trước đây.

Cùng với các địa phương trong cả nước, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc được củng cố tổ chức cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới: Năm 1968 thực hiện Nghị định của Chính phủ về hợp nhất tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành tỉnh Vĩnh Phú, các Ty Lao động Phú Thọ, Ty Thương binh và Xã hội Phú Thọ, Ty Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc được sáp nhập thành Ty Lao động Vĩnh Phú, Ty Thương binh và Xã hội Vĩnh Phú. Năm 1987, Sở Lao động Vĩnh Phú, Sở Thương binh và Xã hội Vĩnh Phú hợp nhất thành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Vĩnh Phú. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc chia tách tỉnh Vĩnh Phú thành hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc, tháng 1/1997 sau khi tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập, ngày 13/1/1997 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 14/QĐ-UB thành lập Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Vĩnh Phúc.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của ngành, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp; sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân; sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, dù trong hoàn cảnh chiến tranh hay hòa bình, trong cơ chế cũ hay thời kỳ đổi mới, ngành Lao động - TB&XH Vĩnh Phúc luôn bám sát các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của tỉnh, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, động viên toàn dân chăm sóc người có công, thực hiện đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc; cứu trợ kịp thời cho đối tượng yếu thế; thực hiện xoá đói giảm nghèo; bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện bình đẳng giới; ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Các tin đã đưa ngày: