Các phòng thuộc Sở (29/09/2021)

Các phòng thuộc Sở

Đơn vị trực thuộc (16/04/2021)

Đơn vị trực thuộc

Lãnh đạo Sở (01/03/2021)

Lãnh đạo Sở

Giới thiệu chung (18/02/2021)

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SÁP NHẬP, BÀN GIAO TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC (08/02/2018)

Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật vào Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc;
Các tin đã đưa ngày: