Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 9

Ngày 9/1, BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 9, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của Tỉnh ủy; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy năm 2016; kiểm điểm cá nhân các đồng chí Tỉnh ủy viên và một số nội dung quan trọng khác.